Main Menu
BANGKOK PORTAL


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี กฎหมายที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร (คลิกที่นี่)

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร (คลิกที่นี่)

กฎหมายเพิ่มเติม
ฝ่ายรายได้

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 

ปรับปรุงข้อมูล
22 มิ.ย. 64