Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขต (O4)

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี​​

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)

จุดเน้นพัฒนาเชิงพื้นที่

ปรับปรุงข้อมูล
18 มิ.ย. 64