Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
ค้นหา :
Q : คัดสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองต้องใช้เอกสารอะไร

A : ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอคัดสำเนาเอกสารด้วยตนเอง พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
Q : การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน  สามารถยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนที่ไม่ได้แจ้งย้ายเข้าได้หรือไม่

A : การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านต้องแจ้งย้ายเข้า ณ สำนักทะเบียน ที่ผู้ร้องประสงค์แจ้งย้ายเข้าเท่านั้น
Q : คัดสำเนาทะเบียนบ้าน หรือคัดสำเนาทะเบียนคนเกิด ของตนเอง  สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่

A : สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยมีเอกสารหลักฐานคือ หนังสือมอบหมายจากผู้ร้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
Q : จะแจ้งจำหน่ายรายการบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไร

A : ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียน พร้อมหลักฐานเอกสารมรณบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีรายการบุคคลของผู้ตาย โดยผู้ยื่นคำร้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
Q : ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูญหาย ต้องแจ้งความสถานีตำรวจหรือไม่ และดำเนินการอย่างไร

A : เจ้าบ้านยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งความต่อนายทะเบียน ไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ   กรณีเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางมาดำเนินการสามารถมอบหมายได้ โดยใช้เอกสารคือ หนังสือมอบหมายและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร มอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน 
                                                                            
Q : เด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์  ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : 1.สูติบัตร หากไม่มีให้เรียกหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
2.สอบบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นคำขอมีบัตรแทน เช่น บิดามารดา หรือสอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือแทน
 
Q : บัตรหมดอายุ เกินกำหนด 60 วัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง  

A : 1.เรียกบัตรเดิมที่หมดอายุ 
2.ปรับไม่เกิน 100 บาท
Q : ขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง  

A : 1.เรียกบัตรเดิม
2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 


 
                                                                            
Q : ขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนที่อยู่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : 1.บัตรเดิม
2.ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
 
Q : บัตรหาย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : 1.ตรวจสอบฐานข้อมูลรายการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 
กรณี สแกนลายพิมพ์นิ้วมือไม่ผ่านหรือภาพใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลง (ศัลยกรรมใบหน้า) ให้เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสอบสวนบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
Q : จดทะเบียนรับรองบุตรทำอย่างไรบ้าง

A : การจดทะเบียนรับรองบุตรบิดาเป็นผู้ยื่นคำร้อง มารดาและบุตรเป็นผู้ให้ความยินยอมหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมให้ร้องศาล
Q : จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหากบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์จะต้องทำอย่างไร

A : การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องผ่านศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
Q : ต้องการจดทะเบียนการหย่าแต่ไม่สามารถติดต่อคู่หย่าได้ต้องทำอย่างไร

A : การจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมต้องมาดำเนินการหย่าทั้งสองฝ่าย หากไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้ให้ร้องศาล
Q : ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่เขตดุสิตจะเปลี่ยนชื่อตัวได้หรือไม่

A : การเปลี่ยนชื่อตัว ต้องดำเนินการตามที่ผู้ร้องมีชื่อตามทะเบียนบ้าน
Q : เป็นพี่สาวจะคัดทะเบียนสมรสของน้องสาวได้หรือไม่ อย่างไร

A : สามารถคัดได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากน้องสาว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนน้องสาว