Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564)

ปรับปรุงข้อมูล
2 มิ.ย. 64