Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญมบพิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563)

ปรับปรุงข้อมูล
22 ธ.ค. 63