Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของฝ่ายเทศกิจ (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563)
 

ปรับปรุงข้อมูล
9 ธ.ค. 63