Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ สำนักงานเขตดุสิต  การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน สำนักงานเขตดุสิต การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
สำนักงานเขตดุสิต
การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดุสิต การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้
ในเขตกรุงเทพมหานคร
เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่