Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตดุสิต  การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดุสิต การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตดุสิต
การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  การศึกษา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่