Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆสำนักงานเขตดุสิต การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ สำนักงานเขตดุสิต การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ สำนักงานเขตดุสิต การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้
สำนักงานเขตดุสิต
การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
5 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล สำนักงานเขตดุสิต การบริการสูบสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
6 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว สำนักงานเขตดุสิต การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอย
เป็นครั้งคราว
รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
7 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน
สำนักงานเขตดุสิต
การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
8 การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ สำนักงานเขตดุสิต การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
9 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล
สำนักงานเขตดุสิต 
การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล  รักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่