Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) สำนักงานเขตดุสิต  การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) รายได้ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายเก่า) สำนักงานเขตดุสิต การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายได้ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
สำนักงานเขตดุสิต
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย รายได้ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่สำนักงานเขตดุสิต การรับแบบแจ้งรายการ
เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
รายได้ สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่