Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สำนักงานเขตดุสิต 
การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำนักงานเขตดุสิต การโอนการดำเนินกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเขตดุสิต บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง สำนักงานเขตดุสิต การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
5 การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสำนักงานเขตดุสิต การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
6 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสำนักงานเขตดุสิต การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
7 การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สำนักงานเขตดุสิต
การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
8 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเขตดุสิต การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
9 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเขตดุสิต การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
10 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
สำนักงานเขตดุสิต
การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
11 การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปีสำนักงานเขตดุสิต การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
12 การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าสำนักงานเขตดุสิต การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
13 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาตสำนักงานเขตดุสิต การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
14 การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด สำนักงานเขตดุสิต การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
15 การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สำนักงานเขตดุสิต การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
16 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สำนักงานเขตดุสิต การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
17 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเขตดุสิต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
18 การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสำนักงานเขตดุสิต การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
19 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสำนักงานเขตดุสิต การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
20 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเขตดุสิต การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
21 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สำนักงานเขตดุสิต การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
22 การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเขตดุสิต การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
23 การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเขตดุสิต การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
24 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) สำนักงานเขตดุสิต การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
25 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) สำนักงานเขตดุสิต การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
26 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) สำนักงานเขตดุสิต การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
27 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่)
สำนักงานเขตดุสิต
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่) สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
28 การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสำนักงานเขตดุสิต การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
29 การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเขตดุสิต การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
30 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเขตดุสิต การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่