Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายโยธา

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 19 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้
สำนักงานเขตดุสิต 
การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้ โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน สำนักงานเขตดุสิต การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) สำนักงานเขตดุสิต การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) สำนักงานเขตดุสิต การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
(แบบ ข.3)
โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
5 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  
(แบบ ข.4) สำนักงานเขตดุสิต
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
สำนักงานเขตดุสิต
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ ข.2)
โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) เขตดุสิต การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
8 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
(แบบ ขร.1) สำนักงานเขตดุสิต
การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
9 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4) สำนักงานเขตดุสิต การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
10 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
(แบบ ข.7) สำนักงานเขตดุสิต
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
11 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
สำนักงานเขตดุสิต
การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
12  การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5)
สำนักงานเขตดุสิต
การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
13 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1)
 สำนักงานเขตดุสิต
การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
14  การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
(แบบ น.5, แบบ น.6) สำนักงานเขตดุสิต
การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
(แบบ น.5, แบบ น.6)
โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
15 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
สำนักงานเขตดุสิต
การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่
(แบบ น.7, แบบ น.8)
โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
16 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
สำนักงานเขตดุสิต
การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
17 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน
สำนักงานเขตดุสิต
การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
18  การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน
สำนักงานเขตดุสิต
การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
19 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย สำนักงานเขตดุสิต การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
20 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
สำนักงานเขตดุสิต
การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
21 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ
สำนักงานเขตดุสิต
การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
22 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
สำนักงานเขตดุสิต
การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
23  การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว สำนักงานเขตดุสิต การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว โยธา สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่