Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน หน้าที่ 1

 
ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 18 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1
 
การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ 
สำนักงานเขตดุสิต
การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2
 
การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
สำนักงานเขตดุสิต
การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้งสำนักงานเขตดุสิต การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
กรณีมีผู้แจ้ง
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
สำนักงานเขตดุสิต
การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
5 การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย สำนักงานเขตดุสิต การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
6 การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอ กลับคืนสัญชาติไทย สำนักงานเขตดุสิต การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
7 การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงสำนักงานเขตดุสิต การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
8 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน สำนักงานเขตดุสิต การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
9 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน สำนักงานเขตดุสิต การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
10 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่
กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย สำนักงานเขตดุสิต
การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่
กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
11  การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ สำนักงานเขตดุสิต การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
12 การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ สำนักงานเขตดุสิต การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
13  การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สำนักงานเขตดุสิต การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
14  การแก้ไขรายการบ้าน  กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน สำนักงานเขตดุสิต การแก้ไขรายการบ้าน  กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
15  การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล  กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ สำนักงานเขตดุสิต การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล  กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
16 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส  กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน สำนักงานเขตดุสิต การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส  กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
17 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น  การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรมการใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ  สำนักงานเขตดุสิต การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น  การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรมการใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ  ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
18 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
สำนักงานเขตดุสิต
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
19 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
สำนักงานเขตดุสิต
การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
20 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
(กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) สำนักงานเขตดุสิต
การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
21 การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว สำนักงานเขตดุสิต การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
22 การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล สำนักงานเขตดุสิต การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
23 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ สำนักงานเขตดุสิต การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
24 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล สำนักงานเขตดุสิต การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
25 การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
สำนักงานเขตดุสิต
การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
26 การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวสำนักงานเขตดุสิต การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
27 การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกันสำนักงานเขตดุสิต การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
28 การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ สำนักงานเขตดุสิต การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
29 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน -ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านสำนักงานเขตดุสิต การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน -ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
30 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
กรณีไม่สอบสวน สำนักงานเขตดุสิต
การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่สอบสวน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
31 การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศสำนักงานเขตดุสิต การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
32 การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป สำนักงานเขตดุสิต การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
33 การจำหน่ายชื่อสกุล สำนักงานเขตดุสิต การจำหน่ายชื่อสกุล ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
34 การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย สำนักงานเขตดุสิต การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
35 การจำหน่ายชื่อรอง สำนักงานเขตดุสิต การจำหน่ายชื่อรอง ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
36 การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
37 การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
38 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานเขตดุสิต การขอกำหนดบ้านเลขที่
กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
39 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานเขตดุสิต การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
40 การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียน
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนสมรส
กรณีนอกสำนักทะเบียน
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
41 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
42 การขอใบแทนหนังสือสำคัญ  กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย สำนักงานเขตดุสิต การขอใบแทนหนังสือสำคัญ  
กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
43 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสำนักทะเบียนสำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนรับรองบุตร
กรณีในสำนักทะเบียน
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
44 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียนสำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนรับรองบุตร
กรณีนอกสำนักทะเบียน
ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
45 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
46 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่  (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล) สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่  (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)  ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
47 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
48 การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
49 การจดทะเบียนการหย่า สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนการหย่า ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
50 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  
สำนักงานเขตดุสิต
การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
51 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
52 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย  กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลหรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย  กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลหรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
53 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
54 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
55 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
56 การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ
7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน สำนักงานเขตดุสิต
การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
57 การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
58 การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
59 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มีรายการบัตรเดิม) สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มีรายการบัตรเดิม) ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
60 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนดสำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
61 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
62 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล สำนักงานเขตดุสิต การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
63 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม สำนักงานเขตดุสิต การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
64 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ 
สำนักงานเขตดุสิต
การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ  ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
65 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลสำนักงานเขตดุสิต การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่