Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายปกครอง

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 17 ธ.ค. 2559
# ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กระบวนงาน ฝ่าย หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักงานเขตดุสิต 
การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
2 การจดทะเบียนนิติกรรม สำนักงานเขตดุสิต  การจดทะเบียนนิติกรรม  ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
3 ทะเบียนศาลเจ้า สำนักงานเขตดุสิต ทะเบียนศาลเจ้า ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
4 การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
5 การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ สำนักงานเขตดุสิต การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
7 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
8 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานเขตดุสิต การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
9 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
10 การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
11 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
12 การเลิกมูลนิธิ สำนักงานเขตดุสิต การเลิกมูลนิธิ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
13 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
14 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
15 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
16 การเลิกสมาคม สำนักงานเขตดุสิต การเลิกสมาคม ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
17 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
18 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
สำนักงานเขตดุสิต
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
19 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม สำนักงานเขตดุสิต การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
20 การสละมรดก สำนักงานเขตดุสิต การสละมรดก ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
21 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก สำนักงานเขตดุสิต การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
22 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก 
สำนักงานเขตดุสิต
การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
23 การทำพินัยกรรมด้วยวาจา สำนักงานเขตดุสิต การทำพินัยกรรมด้วยวาจา ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
24 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ สำนักงานเขตดุสิต การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
25 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
สำนักงานเขตดุสิต
การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่
26 การสอบสวนรับรอง สำนักงานเขตดุสิต การสอบสวนรับรอง ปกครอง สำนักงานเขตดุสิต คลิ๊กที่นี่