Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

บ้านพิชิตใจ (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

  
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)
บ้านพิชิตใจ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบผู้ป่วยในระบบสมัครใจ
โดยใช้โปรแกรมแบบแผนชีวิต (Life Style Program) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การมีแบบแผนในการดำเนินชีวิต และการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ กิจกรรมในโปรแกรม ประกอบด้วย กลุ่มทีมงานบำบัด กีฬา-ดนตรีบำบัด กลุ่มฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นและกิจกรรมกลุ่มครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อเตรียมพร้อมให้สมาชิกสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมโดยไม่พึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1. โปรแกรมแบบแผนชีวิต ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์
2. โปรแกรมแบบแผนชีวิต 4 เดือน
โปรแกรมการฟื้นฟู ฯ แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะแรกรับ ใช้ระยะเวลา  7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบต่างๆ และมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น
2.ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดให้เป็นบุคคลที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีเป้าหมายมีแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถที่จะควบคุมตนเอง เพื่อให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนการฝึกทักษะทางอาชีพเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต
3.ระยะกลับสู่สังคม  ใช้ระยะเวลา 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคมได้อย่างมีความมั่นใจ
4. ระยะติดตามผลหลังการฟื้นฟู ฯ  ใช้ระยะเวลา 1 ปี โยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามช่วยเหลือผู้ที่จบโปรแกรมการฟื้นฟู ฯ เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการสร้างสัมพันธ์กับครอบครัว
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
2.ไม่มีภาวะผิดปกติทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4.ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
 
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การเดินทาง  รถเมล์ : ปอ.92 ,ปอ.517,ปอ.1013 ,สาย 1013
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ 
เลขที่ 19 ริมคลองตาพุก ซ.อ่อนนุช 90 ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช-ลาดกระบัง)
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250 โทร.0 2329 1353, 0 2329 1566,0 2329 2077