Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ขั้นตอนการให้บริการฝ่ายรักษาความสะอาด

กลุ่มงานรักษาความสะอาด 
1. ขอรับบริการเก็บเศษวัสดุ ขั้นตอนการขอรับบริการ 
     - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ 
     - หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2 245 3376 , 0 2245 2656 ค่าธรรมเนียม (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546) 
2. ขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ขั้นตอนการขอรับบริการ 
     - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
     - หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2 245 3376 , 0 2245 2656 
      ค่าธรรมเนียม (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546) ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท 
    - กรณีเศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดราคาเพิ่ม 150 บาท 
    - กรณีเศษถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิดเพิ่มเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร 

กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 
    ขอรับบริการตัดต้นไม้ ขั้นตอนการขอรับบริการ 
    - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ 
    - หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2 245 3376 , 0 2245 2656