Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารในการติดต่อขอใบอนุญาติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน หลักฐานที่นำมาแสดง
1. หนังสือมอบอำนาจ (ต้องติดอากรแสตมป์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีเป็นนิติบุคคล หลักฐานที่นำมาแสดง
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจบนเอกสารทุกฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต: แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
5. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
7. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. อื่น ๆ (ระบุ)

2. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
5. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
6. อื่น ๆ (ระบุ)

3. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีที่จัดขายสถานที่ที่มิใช่บ้านของตนเอง)
3. หนังสือรับรองบริษัท (ในกรณีที่ขอในนามบริษัท)
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาขอด้วยตนเอง
5. สำเนาบัตรชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

4. การขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (เฉพาะผู้มีรายชื่อให้มีสิทธิ์ทำการค้าในที่หรือทางสาธารณะเท่านั้น) หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา
1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวันของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า จำนวนคนละ 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ตามแบบ สณ.11(มารับที่สำนักงานเขต)
4. วุฒิบัตรแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครรับรอง (กรณีจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
5. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้า
6. อื่น ๆ (ระบุ)