Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน

          ทหารกองหนุนรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑  โดยแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙)  ณ  สำนักงานเขตดินแดง

         -  ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓  นำเอกสารประกอบด้วย  บัตรประจำตัวประชาชน  หนังสือรับรอง วิทยฐานะสำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (รับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร)

         -  ทหารปลดประจำการ  นำเอกสารประกอบด้วย  บัตรประจำตัวประชาชน  ใบลา แบบ ๒  หรือ ฯลฯ