Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขอผ่อนผันอยู่ระหว่างรับการศึกษา

                    ทหารกองเกิน  อายุ ๒๐ ปี  แสดงตนรับหมายเรียกต้องเข้าตรวจเลือกฯ ตามกำหนดในหมายเรียกอยู่ระหว่างรับการศึกษา ภายในประเทศประสงค์ขอผ่อนผันอยู่ในระหว่างการศึกษา ตามมาตรา ๒๙(๓)  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒497  นำเอกสารไปให้สถานศึกษาพิจารณา  เป็นบุคคลมีคุณสมบัติอยู่ในระหว่างการศึกษาและสถานศึกษาส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตวจเลือกเข้ากองประจำการ   ดังนี้

                   -  สำเนาหมายเรียกแบบ สด.๓๕

                   -  สำเนาใบสำคัญแบบ สด.๙

                   -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   -  สำเนาทะเบียนบ้าน