Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแสดงตนรับหมายเรียก ส.ด.35

กรณีเพศชาย  สัญชาติไทย  อายุ ๒๐ ปี  แสดงตนรับหมายเรียก (สด.๓๕) ด้วยตนเอง  มาตรา ๒๕  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  ณ  ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต ท้องที่  ที่แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน

         กรณี  ทหารกองเกินไม่สามารถแสดงตนรับหมายเรียกด้วยตนเอง  ด้วยเหตุกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ    หรือป่วยไม่สามารถออกจากโรงพยาบาล หรือ ฯลฯ  ให้บิดา  หรือมารดา  หรือผู้ปกครอง  หรือผู้เชื่อถือได้ดำเนินการแทนพร้อมเอกสาร  ดังนี้

-          หนังสือรับรองสถานเอกอัครราชทูตไทย   ณ  ประเทศกำลังศึกษา   

-          หรือหนังสือรับรองโรงพยาบาล  ป่วยไม่สามารถออกจากโรงพยาบาล หรือ  ฯลฯ

-          หนังสือมอบอำนาจรับหมายเรียกแทน    รับรองโดยนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต

-          บัตรประจำตัวประชาชน   ทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน   และเอกสารตามที่กำหนด 

-          ดำเนินการบันทึก ป.ค.๑๔

-          รับหมายเรียกแทน

 

เอกสารหลักฐานฉบับจริง    ดังนี้

         -  บัตรประจำตัวประชาชน

         -  ใบสำคัญ แบบ สด.๙

 

การปฎิบัติ

1.      ชาย  สัญชาติไทย  อายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนรับหมายเรียกในพุทธศักราชนั้น  เช่น ชายสัญชาติไทย  เกิด พ.ศ.๒๕๓๔  แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ณ  สำนักงานเขตดินแดง  แสดงตนรับหมายเรียก ตั้งแต่  ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. (๒๕๓๔+๒๐ = 2๕๕๔)

2.      ผู้แสดงตนรับหมายเรียกแสดงเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด                                   

3.      ผู้แสดงตนลงลายมือ ชื่อ สกุล ผู้รับหมายเรียกในหมายเรียก  แบบ สด.๓๕

4.      เจ้าหน้าที่ลงลายมือ ชื่อ สกุล ผู้ส่งหมายเรียกในหมายเรียก  แบบ สด.๓๕  มอบหมายเรียก  แบบ สด. ๓๕ ตอนที่๑ ให้ผู้แสดงตนรับหมายเรียกเข้าตรวจเลือกฯ  ตามกำหนด  กรณีไม่แสดงตนรับหมายเรียกภายในกำหนด (ตามมาตรา ๒๕  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗)  เป็นความผิด  (ตามมาตรา ๔๔  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ