Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (ส.ด.9)

 คุณสมบัติ

กรณีเพศชาย  สัญชาติไทย อายุ  ๑๗  ปี แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน  ( สด.๙ )  ด้วยตนเอง  มาตรา ๑๖  และ มาตรา ๕   พ.ร.บ.รับราชการทหาร   พ.ศ. ๒๔๙๗ 

1.      ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต ท้องที่ที่บิดามีภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน

2.      กรณีบิดาถึงแก่กรรมแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน  ( สด.๙ )ณ อำเภอฯท้องที่ ที่มารดามีภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน

3.      กรณี บิดา มารดาถึงแก่กรรมแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน  ( สด.๙) ณ อำเภอฯท้องที่ที่ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน                   

4.      กรณีเกิดนอกสมรส   และ  บิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตรแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน  ( สด.๙ )  ณ อำเภอฯท้องที่ที่มารดามีภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน


 

         กรณีเพศชาย  สัญชาติไทย อายุ ๑๗ ปี ไม่สามารถแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนดด้วยตนเอง  ด้วยเหตุกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  หรือป่วยไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลใกล้จะพ้นกำหนดหรือ ฯลฯ  ให้บิดา  หรือ  มารดา  หรือ ผู้ปกครองหรือ ผู้เชื่อถือได้  ดำเนินการแทนพร้อม  เอกสารดังนี้

-  หนังสือรับรองสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศกำลังศึกษา   

          -  หนังสือรับรองโรงพยาบาล  ป่วยไม่สามารถออกจากโรงพยาบาล หรือ  ฯลฯ

          -  หนังสือมอบอำนาจแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินแทน   รับรองโดยนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต   

-  บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน  และเอกสารตามที่กำหนด 

          -  ดำเนินการบันทึก ป.ค.๑๔ 

          -  ลงบัญชีทหารกองเกิน  แทน

 

เอกสารหลักฐานฉบับจริง ดังนี้

         1.  บัตรประจำตัวประชาชน                                    

         2.  สูติบัตร

๓.  ทะเบียนบ้าน ตนเอง / บิดา  / มารดา                     

๔.  เอกสารเปลี่ยน ชื่อ / สกุล  (ถ้ามี)

๕.  เอกสารรับรองบุตร หรือ รับบุตรบุญธรรม(ถ้ามี)  

6.  มรณบัตร บิดา   (ถ้ามี)

7.  มรณบัตร มารดา   (ถ้ามี)

๘.  คำสั่งฯ ให้เป็นผู้ปกครอง  (ถ้ามี)การปฎิบัติ

1.         ชาย   สัญชาติไทย    อายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด  ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในพุทธศักราชนั้น  เช่น     ชายสัญชาติไทย     เกิด พ.ศ.๒๕๓๗  แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน     ตั้งแต่  ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม   พ.ศ. (๒๕๓๗+๑๗=๒๕๕๔)

2.         ผู้แสดงตน เขียนคำร้อง สด.๔๔  พร้อมเอกสาร

3.         เจ้าหน้าที่ ตรวจเอกสารตามเงื่อนไข  เขียนบัญชีทหารกองเกิน  สด.๑และ ใบสำคัญ  แบบ สด.๙

4.         ผู้แสดงตน  ลงลายมือชื่อ สกุล  พิมพ์ลายนิ้วแม่มือขวา  ใน บัญชีทหารกองเกิน  สด.๑และ ใบสำคัญ  แบบ สด.๙

5.         กรณีแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน  ตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านมารดาหรือผู้ปกครอง ให้มารดาหรือผู้ปกครอง   ไปแสดงตน  บันทึก ปค.๑๔ เป็นหลักฐาน  ณ   สำนักงานเขตดินแดง

6.         การไม่แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด ตาม มาตรา ๑๖ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เป็นความผิด  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  มาตรา ๔๔  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ