Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

                     ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีอำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม  ทั้งทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และคุณภาพชีวิต  เช่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน  องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย  การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน  กองทุนพัฒนาชุมชน  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  การปรับปรุงชุมชน  การรื้อย้ายชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว  การส่งเสริมอาชีพ  การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต  การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก  การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและลานกีฬาในชุมชน การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  งานสภาเยาวชนเขต  การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  งานสภาวัฒนธรรมเขต  งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยวและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย