Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การให้บริการของฝ่ายทะเบียน

อับเดต 21/1/57

ฝ่ายทะเบียนแบ่งกลุ่มงานที่ให้บริการ  ดังนี้
     1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
     2. กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
     3. กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป

1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
     - การขอเลขหมายประจำบ้าน
     - การขอจำหน่ายบ้าน
     - การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - การขอจัดทำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกรณี ชำรุด / สูญหาย / ถูกทำลาย
     - การแจ้งการเกิด
     - การแจ้งการตาย
     - การแจ้งย้ายออก
     - การแจ้งย้ายเข้า
     - การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน
     - การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (เฉพาะกรณีมีหลักฐาน)
     - การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
     - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย (มีหลักฐาน)
     - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
     - การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร 

การติดต่อกลุ่มงานทะเบียนราษฎร กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

2. กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
     - การขอมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์
     - การขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด
     - การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ
     - การขอมีบัตรกรณีบัตรหาย
     - การขอมีบัตรกรณีขอเปลี่ยนบัตร
     - การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
     - การจดทะเบียนสมรส
     - การจดทะเบียนหย่า
     - การจดทะเบียนรับรองบุตร
     - การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
     - การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
     - การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
     - การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
     - การขอตั้งชื่อสกุล
     - การขอร่วมชื่อสกุล
     - การขอใช้ชื่อสกุลมารดาหรือบิดา
     - การขอออกใบแทนใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล
     - การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป