Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารการให้บริการของฝ่ายโยธา (ประกาศวันที่ 26/6/58)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/06/2015 หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน (แบบ ผมร.1) (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 (แบบ น.8) (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7) (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต (แบบ น.5) (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.6) (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 บันทึก ป.ค. 14 (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ ข.1) (ประกาศวันที่ 25/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าฯ (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 คำร้องขออนุญาตการต่างๆ (ประกาศวันที่ 26/6/58) ดาวน์โหลด
25/06/2015 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ ข.8) (ประกาศวันที่ 25/6/58) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1