Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
   ตุลาคม 2559  พฤศจิกายน 2559  ธันวาคม 2559  มกราคม 2560  กุมภาพันธ์ 2560  มีนาคม 2560  เมษายน 2560  พฤษภาคม 2560  มิถุนายน 2560  กรกฎาคม 2560  สิงหาคม 2560  กันยายน 2560
จำนวนประชากร 124,214 124,132 123,966 123,850 123,801 123,686 123,588 0 0 0 0 0
ชาย 57,650 57,595 57,524 57,462 57,438 57,368 57,319          
หญิง 66,564 66,537 66,442 66,388 66,363 66,318 66,269          
ทำบัตรประชาชน 2,084 1,962 1,977 2,041 1,836 2,566 2,457          
จดทะเบียนสมรส 35 42 31 35 76 57 34          
จดทะเบียนหย่า 12 19 18 20 14 24 10          
จดทะเบียนรับรองบุตร 13 6 7 - 1 9 4          
จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 4 2 - 1 2 5 -          
จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม - - - - - - -          
บันทึกฐานะของภริยา - - - - - - -          
บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 2 7 2 2 2 2          
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อรอง และชื่อสกุล 94 79 99 96 94 131 85          
ตั้งชื่อสกุล 7 9 11 5 9 11 9          
อนุญาตหรือร่วมใช้ชื่อสกุล 5 6 4 1 - 1 3          
ยกเลิกชื่อสกุล 2 2 4 2 1 4 -          
เปลี่ยนคำนำหน้านาม 60 70 62 63 78 99 52          
ออกใบแทนชื่อบุคคล 10 5 5 5 7 15 7          
คัดรับรองรายการทะเบียนทั่วไป 137 107 104 93 120 133 105          
ย้ายเข้า 193 248 194 183 223 270 199          
ย้ายออก 152 217 137 134 200 211 159          
แจ้งการตาย 25 25 25 21 17 39 27          
แก้ไขบ้าน 169 218 142 106 165 161 147          
แก้ไขบุคคล 122 194 182 200 169 284 191          
ย้ายอัตโนมัติ 277 249 184 344 241 309 240          
เพิ่มชื่อ 1 3 4 2 2 2 2          
เพิ่มบ้าน 2 10 13 5 26 11 16