Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสมาคม

กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
                                  ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ  ส.ค.2  ณ  สำนักงานเขต  หรือที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่   ภายใน   14   วัน    นับแต่วันที่ได้ลงมติ   พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้   จำนวน  3  ชุด
                                 1.  รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
                                2.  ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
                                3.  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
                                4.   แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใชสถานที่ตั้งของสมาคมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

                                เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียนก็จะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม  (ส.ค.5)  และส่งประกาศการรับจดทะเบียนฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา   แล้วส่งเรื่องคืนไปยังสำนักงานเขต   หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ    และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบเพื่อขอรับใบสำคัญฯ  และชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ  จำนวน  200.-บาท

                                กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
                                ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ  ส.ค.3   ณ  สำนักงานเขต  หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่  ภายใน  30   วัน   นับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง  หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  จำนวน  3   ชุด
                               1.  รายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด  หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
                               2.  ข้อบังคับของสมาคม 
                               3.  รายชื่อกรรมการเก่าและกรรมการใหม่
                               4.  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่


                                เมื่อสำนักงานเขต   หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอได้รับคำขอแล้ว  จะดำเนินการดังนี้
                                1. ตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด  หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม  ว่าได้กระทำตามข้อบังคับของสมาคมหรือไม่

                                2. กรรมการที่ขอจดทะเบียนฯ  มีฐานะหรือความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือไม่
                                เมื่อสำนักงานเขต  หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ    ได้พิจารณาเอกสารและคำขอแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้เสนอเรื่องราวพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียน โดยส่งเรื่องไปกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี   เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง   และเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาจดทะเบียน


                                เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียน  ก็จะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด   หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม    (ส.ค.6) แล้วส่งเรื่องคืนไปยังสำนักงานเขต   หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ  และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบเพื่อขอรับใบสำคัญฯ   และชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ  จำนวน  200.-บาท