Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนสมาคม

     ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า  3   คน    ยื่นคำขอตามแบบ  ส.ค.1    ณ  สำนักงานเขตสำหรับในกรุงเทพมหานคร   หรือที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ  สำหรับในจังหวัดอื่นที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น   พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  จำนวน  3  ชุด 
                                 1.  ข้อบังคับของสมาคม
                                 2.  รายชื่อ   ที่อยู่  และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน
                                 3.  รายชื่อ   ที่อยู่  และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
                                 4.  รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
                                 5.   แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
                                 6.   หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
                                 7.  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม

                                8.    สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ  ในกรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

                                9.    เอกสารอื่นๆ   (ถ้ามี)                                เมื่อสำนักงานเขตหรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ ได้รับคำขอแล้ว จะดำเนินการดังนี้

                                1. ตวจสอบคำขอและข้อบังคับว่าถูกต้องหรือไม่

                                2. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของสมาคม  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

                                3. ตรวจสอบรายการในคำขอหรือข้อบังคับ  ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม

                                4. ตรวจสอบผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม   ต้องมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม


                                เมื่อสำนักงานเขต  หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ   ได้พิจารณาเอกสารและคำขอแล้วเห็นว่า  ครบถ้วนและถูกต้อง  ก็ให้เสนอเรื่องราวพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียน  โดยส่งเรื่องไปกรุงเทพมหานคร(สำหรับในกรุงเทพมหานคร)  หรือจังหวัด  (สำหรับในจังหวัดอื่น)   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาจดทะเบียน  โดย

                                -  ปลัดกระทรวงมหาดไทย         เป็นนายทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร

                                -  ผู้ว่าราชการจังหวัด                    เป็นนายทะเบียนสมาคมในจังหวัดอื่น                                  เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียน  ก็จะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.4)   และส่งประกาศการรับจดทะเบียนสมาคมไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา     แล้วส่งเรื่องคืนไปยังสำนักงานเขต   หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ  และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบเพื่อขอรับใบสำคัญฯ  และชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ  จำนวน  2,000.-บาท