Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โครงสร้างการบริหาร

 

นางสาวปัญชพัฒน์  หลักดี
ผู้อำนวยการเขตดินแดง
วุฒิการศึกษา
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่

 
 นายเรืองเดช  พงษ์จันทรโอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
วุฒิการศึกษา
-  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  เนติบัณฑิต 
   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


ประวัติการทำงาน
-  หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรมสัญญา 
   สำนักงานกฎหมายและคดี 
   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

 
 


นางสายทิพย์  สุคนธ์มณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
วุฒิการศึกษา
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


​ประวัติการทำงาน
-  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   สำนักงานเขตทวีวัฒนา
-  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   สำนักงานเขตตลิ่งชัน

 
 - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

 
 


นายพิชญลักษณ์  สวยรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
วุฒิการศึกษา
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


​ประวัติการทำงาน
-  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตคลองเตย
-  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตดอนเมือง

 

 
 

นายบัญชา  สืบกระพัน
หัวหน้าฝ่ายโยธา
วุฒิการศึกษา
-  คุรุอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   (สถาปัตยกรรมศาสตร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประวัติการทำงาน
-  สถาปนิก (ด้านวางผังและออกแบบ) 
   หัวหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตบางซื่อ
-  สถาปนิก (ด้านวางผังและออกแบบ) 

   หัวหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตดอนเมือง
 

 
 

นายวาน  อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
วุฒิการศึกษา
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล
-  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ส
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน
-  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
   สำนักงานเขตดุสิต

 
 


นางปองกมล  สวนศิลป์พงศ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้
วุฒิการศึกษา
-  บัญชีบัณฑิต (การตลาด)
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
-  หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

 
 


นางธีระพร  พูลสุขโข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
วุฒิการศึกษา
-  ครุศาสตรบัณฑิต 
   (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
   วิทยาลัยครูพระนคร

ประวัติการทำงาน
-  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
    สำนักงานเขตห้วยขวาง

 
 


นายนพดล  วรวิชา
หัวหน้าฝายการศึกษา
วุฒิการศึกษา
-  ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง  (สังคมศึกษา)         วิทยาลัยนครปฐม
-  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก

ประวัติการทำงาน
-  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตบางซื่อ

 
 


นางสาวสุรี  เฟื่องศิริวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
วุฒิการศึกษา
-  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน
-  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
   สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

 
 

นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
วุฒิการศึกษา
-  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน
-  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
   สำนักงานเขตสาทร

-  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
   สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

 
 - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน
และสวัสดิการสังคม