Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติปริมาณมูลฝอยและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
 
สถิติปริมาณมูลฝอยและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ 2560
                         
 
เดือน / ปี จำนวนรอบ ปริมาณมูลฝอย  (ตัน) จำนวนราย จำนวนหลัง จำนวนเงิน
ที่จัดเก็บได้
ตุลาคม 2559 2,307 8,825.54 519 2,147 423,460
พฤศจิกายน 2559 2,301 8,081.1 414 3,865 368,840
ธันวาคม 2559 2,357 8,343.57 205 800 345,680
มกราคม 2560 2,173 8,291.5222 560 584 407,140
กุมภาพันธ์ 2560 2,026 7,612.54 1,924 2,389 1,173,700
มีนาคม 2560 2,161 8,307.3 1,909 4,088 1,709,320
เมษายน 2560 2,111 7,727.78 1,086 2,890 1,206,680
พฤษภาคม 2560          
มิถุนายน 2560          
กรกฎาคม 2560          
สิงหาคม 2560          
กันยายน 2560          
รวม 15,436 57,189.35 6,617 16,763 5,634,820