Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร (ITA:O2)

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

นางสาวศศิชา ทับทิม
ผู้อำนวยการเขตดินแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง

นายนิวัฒน์ ดวงจิโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง

นางสายทิพย์  สุคนธ์มณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
​หัวหน้าฝ่าย

นางวรินทรทิพย์  อารยาฉัตรคุปต์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวาน  อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายพิชญลักษณ์  สวยรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นางสาว​ศิราภรณ์ ภูมี
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นายบัญชา  สืบกระพัน
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางธีระพร  พูลสุขโข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นางสาวสุรี  เฟื่องศิริวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายวรวรรษ  นิลประพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน และสวัสดิการสังคม

นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นาวสาวสาริสา จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
แก้ไขล่าสุด 5 พฤษภาคม 2563