Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

นางสาวศศิชา ทับทิม
ผู้อำนวยการเขตดินแดง
โทร : 02-2465379
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง

นายนิวัฒน์ ดวงจิโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
โทร : 02-2468545

นางสายทิพย์  สุคนธ์มณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
โทร : 02-2468064
​หัวหน้าฝ่าย

นางวรินทรทิพย์  อารยาฉัตรคุปต์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 02-2468519

นายวาน  อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
โทร : 02-2468546

นายพิชญลักษณ์  สวยรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร : 02-2452653

นางสาว​ศิราภรณ์ ภูมี
หัวหน้าฝ่ายรายได้
โทร : 02-2453379

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางธีระพร  พูลสุขโข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร : 02-2452656

นางสาวสุรี  เฟื่องศิริวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
โทร : 02-2456021

นายวรวรรษ  นิลประพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน และสวัสดิการสังคม
โทร : 02-2452654

นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
โทร : 02-2453367

นาวสาวสาริสา จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร : 02-2452659
แก้ไขล่าสุด 28 สิงหาคม 2563