Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

นายสมบัติ วรสินวัฒนา
ผู้อำนวยการเขตดินแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง

นายเรืองเดช  พงษ์จันทรโอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง

นางสายทิพย์  สุคนธ์มณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
​หัวหน้าฝ่าย

นางวรินทรทิพย์  อารยาฉัตรคุปต์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวาน  อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายพิชญลักษณ์  สวยรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นางปองกมล  สวนศิลป์พงศ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นายบัญชา  สืบกระพัน
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางธีระพร  พูลสุขโข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นางสาวสุรี  เฟื่องศิริวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายวรวรรษ  นิลประพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน และสวัสดิการสังคม

นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
แก้ไขล่าสุด 28 ตุลาคม 2562