Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขอทำบัตรประชาชนกรณีบัตรหายต้องทำอย่างไร

                 เมื่อบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือถูกทำลาย ไม่ต้องไปแจ้งความ และขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปับไม่เกิน 200 บาท
               หลักฐาน
                  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
                  2. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
                  3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
           หมายเหตุ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท