Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การทำบัตรประชาชนครั้งแรกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

               ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ หรือนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาต หรือนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย หรือนับแต่วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือนับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น แล้วแต่กรณี หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

 หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

     1. สูติบัตร
     2. ถ้าไม่มีสูติบัตรให้ยื่นเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้เช่น   สำเนาทะเบียนนักเรียน 
     3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 1-2 ให้นำบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแล หรือเจ้าบ้านหรือ
         บุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง
     4. กรณีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและมารดา 
         ไปแสดง