Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/05/2017 การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (รายใหม่) ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
02/05/2017 การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
30/04/2017 213. การจดทะเบียนสุนัข ดาวน์โหลด
30/04/2017 212. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
30/04/2017 211. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
30/04/2017 210. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
30/04/2017 209. การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
30/04/2017 207. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
30/04/2017 208. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
30/04/2017 206. การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
30/04/2017 205. การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด ดาวน์โหลด
30/04/2017 204. การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 11