Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

​สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตดินแดง
เลขที่ 99 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-245-2413 02-245-2658 02-245-4608
หรือ 02-246-8547
0-2245-2658
dindaeng.bma@gmail.com
http://www.facebook.com/dindaeng.bma
หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเขตดินแดง
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต
​นางสาวศศิชา ทับทิม
0 2246 5379
ผู้ช่วยผุู้อำนวยการเขต
นายนิวัฒน์  ดวงจิโน
0 2246 8545
ผู้ช่วยผุู้อำนวยการเขต
นายสบโชค ณ ศรีโต
0 2246 8064
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางวรินทรทิพย์ อารยาฉัตรคุปต์
0 2246 8519
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายพิชญลักษณ์  สวยรูป
0 2245 2653
หัวหน้าฝ่ายโยธา
- ว่าง -
0 2245 4608
ต่อ 5363 - 5365
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นายวาน  อุทัยศรี
0 2246 8546
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสาวศิราภรณ์ ภูมี
0 2245 3379
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางธีระพร  พูลสุขโข
0 2245 2656
0 2245 3376
ฝ่ายการศึกษา
​นาวสาวสาริสา จินดาไทย
0 2245 2659
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวสุรี  เฟื่องศิริวัฒนกุล
0 2246 8544
0 2245 6021
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์
0 2245 3367
0 2247 5448
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายวรวรรษ นิลประพันธ์
0 2245 2654
สัสดีเขต
พ.ท.ชนชนม์  พูนชัย
0 2245 4608
ต่อ 5396
โรงเรียนสามเสนนอก
นายธนะ  สันติสวัสดิ์
0 2277 0557
โรงเรียนวิชุูทิศ
นางสาวพรณิชา  ชาตะพันธ์
0 2246 1551
โรงเรียนวิชากร
นางเขมสุภางค์  สุขประกอบ
0 2245 1555
​แผนที่เขต