Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรม (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อ ข้อมูล Link
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล Link
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี  คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  คลิกที่นี่
O13
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(อยู่ในแถบเมนู "มุมความรู้" >> "ขั้นตอนการปฏิบัติงาน")
 คลิกที่นี่
O14 มาตรฐานการให้บริการ  คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล Link
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ​ประจำปี
คลิกที่นี่​
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตดินแดง)
 
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตดินแดง)
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล Link
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่​
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่​
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่