Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

LibreOffice

     LibreOffice คืออะไร : โปรแกรม LibreOffice คือโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน Microsoft Office  ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล
    LibreOffice เป็น Open Source Software สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี...