Main Menu
BANGKOK PORTAL


เกณฑ์ราคาพื้นฐาน

แนวทางปฏิบัติกรณีใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560