Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

On Site Service สนข.พญาไท
 

On Site Service สนข.พญาไท วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2020