Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

On Site Service สนข.ปทุมวัน
 

On Site Service สนข.ปทุมวัน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020