Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

BMA Executive Service
 

BMA Executive Service วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย...

Posted by กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล on Sunday, March 14, 2021