Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง...

Posted by กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล on Sunday, March 14, 2021