Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน รุ่นที่ 2
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน รุ่นที่ 2 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน...

Posted by กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล on Friday, March 12, 2021