Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง COVID-19
 

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19 (12 มี.ค. 2564) นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน...

Posted by กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล on Thursday, March 11, 2021