Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

On Site Service สนข.ดุสิต
 

On Site Service สนข.ดุสิต วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2020