Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

On Site Service สนข.ลาดกระบัง
 

On Site Service สนข.ลาดกระบัง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020