Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

On Site Service สนข.พระนคร
 

On Site Service สนข.พระนคร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020