Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

On Site Service สนข.ธนบุรี
 

On Site Service สนข.ธนบุรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์...

โพสต์โดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020