Main Menu
BANGKOK PORTAL


กิจกรรมเรียนรู้ในงาน (On the Job Training) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1/2563

กิจกรรมเรียนรู้ในงาน (On the Job Training) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายอวยไชย พันละม้าย หัวหน้าฝ่ายบริการ 2 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ตระกูลน่าเลื่อมใส หัวหน้าฝ่ายบริการ 1 และนายสารสิน อิ่มโอษฐ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ กล่าวเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ในงาน (On the Job Training) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์จากสำนักงานเขตต่างๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรค โดยมีผู้แทนจาก 4 กองไอที ได้แก่ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแนะนำพร้อมทั้งตอบคำถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
  • การเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
  • การกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On : SSO)
  • ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Portal)
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์