2563 สยป. ปีแห่งการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัลองค์กร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ/กิจกรรม
ลำดับที่ เดือน จำนวนเครื่องที่ให้บริการ ความพึงพอใจ
1 พฤศจิกายน 3 100.00
2 ธันวาคม 3 100.00